ADTEC | โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

logof

      ตามที่โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม  การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีให้กับผู้สูงอายุจำนวน 700 รายขึ้นในปี 2561  ตอนนี้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวสัมภาษณ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์


10

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ

โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

 

       

NBT สัมภาษณ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)พูดถึง รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการพัฒนาวิจัยรากฟันเทียม  รวมทั้งงานประดิษฐ คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ ได้ต่อยอดพัฒนารากฟันเทียม ไปถึงการทำเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ไม่ต้องเสียค่าใช้แพง


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ถึง พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกรักษาราษฎร และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ Adtec ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand today ช่อง NBT WORLD 

 

 • รากเทียม

 • ct-san-เล็ก

 • ct-san-เล็ก

icon4 ทันตกรรมทั่วไป icon5 Micro CT-SCAN
icon4 ทันตกรรมเพื่อความงาม icon3 ทันตกรรมรากเทียม

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }