shadow

ข่าวแอดเทค

ภาพกิจกรรม

 1. กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก จังหวัดบึงกาฬ 18-19 กันยายน 2555
 2. กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก จังหวัดลำปาง วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2555
 3. การอบรมหลักสูตร การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างทันตบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่๔ ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ (1-2 พ.ย. 2555)
 4. กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จังหวัดตรัง
 5. โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ 9 สิงหาคม 2556 ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก 
 6. งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมหน่วยบริการและศึกษากรณีผู้ป่วย วันที่ 18-20 ธ.ค. 56 จังหวัดน่าน
 7. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (จ.เลย หนองคาย อุดรธานี)
 8. การอบรมหลักสูตร “การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท
 9. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ / ๕๗ ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จ.สตูล – ตรัง – กระบี่
 10. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ / ๕๗ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค ๕๗ ณ.จังหวัด ระยอง-จันทบุรี-ตราด
 11. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ / ๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ย. ๕๗ ณ.กำแพงเพชร พิจิตร-พิษณุโลก
 12. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ / ๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ ม.ค.๕๘ ณ.จังหวัด เชียงราย พะเยา เชียงใหม่
 13. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ.จังหวัด ระนอง – พังงา – ภูเก็ต
 14. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 15. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 16. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จ.สุราษฎ์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง
 17. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฟฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จ.สุราษฎ์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง