jenkit | ADTEC

Author Archive

2
September 12th, 2018

งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก ตัวแทน star Microelectronics Co.,Ltd. คุณยงยุทธ โฆธิพันธ์ ตัวแทนจาก iMed Laboratory Co.,Ltd Moderator ดร.รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ โปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร บรรยากาศภายในงานประชุม บนเวทีมีการพูดคุย

DSC_0468
September 5th, 2018

การประชุมฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือฝังรากฟันเทียม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวเด่น

การประชุมฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือฝังรากฟันเทียม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑  วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ  ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​   กล่าวเปิดการประชุมในช่วงเช้า ช่วงบ่ายอบรมระบบรากเทียมไทยที่พัมนาขึ้นใหม่และชุดเครื่องมือ โดย ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง และผลการทดสอบเชิงคลินิก โดย ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ

August 22nd, 2018

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔     "รากฟันเทียม ๗ รอบ"      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปีภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว  จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔โดยให้ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม  จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรล่าง รายละ ๒ ชุด  ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมสามารถบดเคี้ยวอาหารได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ชื่อ “รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” วัตถุประสงค์   –   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม […]

August 22nd, 2018

รากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า (Craniofacial Implant Development Project :CFI)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

รากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า (Craniofacial Implant Development Project :CFI)  

August 22nd, 2018

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals)         ผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามีราคาสูง มูลค่าการใช้เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละกว่า 20 ล้านบาทนับเป็นการสูญเสียเงินตราออกประเทศจำนวนมาก การพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กขึ้นมาใช้เองนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา สัตวแพทย์จะสามารถให้บริการได้มากขึ้นส่งผล ไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของสัตว์เลี้ยงให้ดีดังเดิมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางสัตวแพทย์ภายในประเทศองค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตและพัฒนานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง            

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }