shadow

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรับสมัคร โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง​ 30​ พ.ย.​ 62​

โดยความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 7 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และผลิตนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก

สมัครได้ที่ www.tmtefund.org​​
สอบถาม​ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร​ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​
โทร: 02​ 610 5330-1

http://adtec.or.th/wp-content/uploads/POSTERโครงการTMTEFund2563.pdf

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศลช. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ศลช. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศลช. กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม Auditrorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม 
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.แพร่
รพ.ลำปาง
รพ.น่าน
รพ.พิจิตร
รพ.แม่วงก์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์
รพ.สิรินธร ขอนแก่น
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ. ยโสธร
รพ.มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง
รพ.ระยอง

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.หาดใหญ่
รพ.สตูล
รพ.ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พังงา
รพ.สงขลา

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม
รพ.ตำรวจ
รพ.สงฆ์
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
คลินิกทันตกรรมแอดเทค