shadow

ไม่มีหมวดหมู่

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา , โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ , มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

โครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอันจำกัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยสนับสนุนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดทำโครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอันจำกัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยสนับสนุนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำด่านคัดกรอง เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ

สนใจขอรับบริจาค หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนโครงการ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.melbthailand.com/items/face-shield-สำหรับบุคลากรการแพทย/

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในการต้านเชื้อไวรัส COVID-19

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

ติดต่อ
02-644-5499 ต่อ 128 , 155
02-564-6960 ต่อ 18
Email : medical.robotics@tcels.or.th

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวัง ทางศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ขอความร่วมมือผู้รับบริการแจ้งข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ขอบคุณครับ

ขณะนี้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ ปิดรับ ลงทะเบียนแล้ว

ขณะนี้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ ปิดรับ ลงทะเบียนแล้ว
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ