ไม่มีหมวดหมู่ | ADTEC
November 22nd, 2017

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)          ตามที่ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรากฟันเทียม เพื่อใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 10,000 ราย และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น          โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2561 เป้าหมายการให้บริการ จำนวน […]

February 3rd, 2016

รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทันตกรรมคลินิก  หน้าที่และความรับผิดชอบ – จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยลงใสระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บในแฟ้มแยกตามประเภทการรักษา – จัดทำบันทึกการนัดหมายผู้ป่วยลงในสมุดนัดหมายผู้ป่วย และโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วย เพื่อยืนยันการนัดหมายเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ล่วงหน้า     อย่างน้อย 1 วัน – จัดเตรียมสมุดบันทึกรายได้ของทันตแพทย์ทุกท่าน – จัดเก็บค่าบริการทางทันตกรรมและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนาทุกฉบับ เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้การับทราบรายได้รายวัน – สรุปยอดรายได้ และนำเงินสดเข้าบัญชี พร้อมลงบันทึกในสมุดรายได้ประจำวันของ adtec ทุกวัน – จัดทำเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญ บันทึกข้อความ – จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – จัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการจัดประชุม และเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง  – จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรีทุกสาขา  – สัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป – มีความประพฤติดี มีกิริยา […]

minini
May 23rd, 2013

การออกแบบ ผลิต และทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน MiniImplant

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

ปัจจุบัน มีการนำสกรูขนาดเล็กที่ผลิตจากไทเทเนียมมาประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น เนื่องจากต้องการเคลื่อนฟันเฉพาะซี่ โดยไม่ให้กระทบกับการเคลื่อนของฟันซี่อื่น  ดังนั้น จึงใช้หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันเป็นหลักยึด เพื่อช่วยสำหรับการเคลื่อบฟัน งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Mini Implant) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบลักษณะของหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยออกแบบให้มีสัดส่วนตลอดจนลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำจากทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะ เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจึงนำภาพร่างของหมุดยึดดังกล่าวที่ได้ส่งต่อให้แก่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เพื่อทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้นทำการทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันต้นแบบที่ผลิตจากไทเทเนียมเกรด ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกล ทดสอบความสึกกร่อน ทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ และทดสอบการฆ่าเชื้อ เมื่อผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ จึงนำต้นแบบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันนี้ไปทดสอบเชิงคลินิกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย และเมื่อทำการประเมินผลการทดสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จะถูกนำไปพัฒนาสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

KAN_5160
May 23rd, 2013

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตรากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่สูญเสียอวัยวะบริเวณใบหน้าไม่ว่าจะเนื่องด้วยเหตุสงครามหรืออุบัติเหตุหรือโรคมะเร็งที่บริเวณใบหน้าจะมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจากขาดความมั่นใจในตนเองในการพบปะสื่อสารกับบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลพิการ มีใบหน้าที่ไม่สมประกอบและไม่อาจจะพูดคุยกับผู้อื่นได้ จึงเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการประกอบอาชีพ โดยบุคคลเหล่านี้มักเลือกที่จะประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ หรืออาจจะไม่ประกอบอาชีพเลยเนื่องจากไม่มีความมั่นใจ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับรากฟันเทียมจนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งเกิดรากฟันเทียมที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะวิจัยและพัฒนารากเทียมที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่จะนำไปฝังบริเวณกระดูกใบหน้าเพื่อเป็นตัวยึดให้กับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า เป็นต้นว่า ตา หู และจมูก ปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการก้าวหน้าไปมาก โดยต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำมาทดสอบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพรวมถึงการทดสอบในสัตว์ทดลองก่อนที่จะนำมาทดสอบในเชิงคลินิกกับมนุษย์ต่อไป โครงการวิจัยดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้พิการอวัยวะบริเวณใบหน้าให้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ มีความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้ ทั้งนี้เป็นผลจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p2
May 23rd, 2013

การวิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

ในปัจจุบันจำนวนของสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ด้วยภาวะกระดูกหักมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีความต้องการใช้วัสดุุฝังในเพื่อการรักษากระดูกหักจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งนี้วัสดุฝังในดังกล่าวมีราคาสูงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยังไม่สามารถผลิตได้ใประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาในด้านดังกล่าวจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการผลิตขึ้นมาใช้และจำหน่ายเพื่อทดแทนการนำเข้าของวัสดุุฝังในจากต่างประเทศผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามีราคาสูง มูลค่าการใช้ เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละกว่า 20 ล้านบาทนับเป็นการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศจำนวนมากการพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กขึ้นมาใช้เอง  นอกจากนี้หากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง สัตวแพทย์จะสามารถให้บริการได้มากขึ้น ส่งผลไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของสัตว์เลี้ยงให้ดีดังเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางสัตวแพทย์ภายในประเทศ องค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตและพัฒนา นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }