shadow

ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศลช. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ศลช. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศลช. กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม Auditrorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม 
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.แพร่
รพ.ลำปาง
รพ.น่าน
รพ.พิจิตร
รพ.แม่วงก์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์
รพ.สิรินธร ขอนแก่น
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ. ยโสธร
รพ.มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง
รพ.ระยอง

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.หาดใหญ่
รพ.สตูล
รพ.ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พังงา
รพ.สงขลา

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม
รพ.ตำรวจ
รพ.สงฆ์
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
คลินิกทันตกรรมแอดเทค

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ตามที่โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม  การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีให้กับผู้สูงอายุจำนวน 700 รายขึ้นในปี 2561

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ปี 62
ภาคเหนือ

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์​                              053-910600​
รพ.แพร่                                                               054-533500 ต่อ 8630
รพ.ลำปาง                                                           054-237400 ต่อ 4000
รพ.น่าน                                                               054-710138
รพ.แม่วงก์                                                           056 238 013
รพ.พิจิตร                                                             056 611 355

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์ (จ.นครราชสีมา)                              044-395000
รพ.สิรินธร (จ.ขอนแก่น)                                      043-267041 ต่อ 303
รพ.สรรพสิทธิประสงค์(จ.อุบลราชธานี)               045-244973
รพ. ยโสธร                                                          045-973900
รพ.มุกดาหาร                                                      042-611 285
รพ. สุรินทร์                                                         044 511 757
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น​                               043-202405

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)                  081-5724879
รพ.หาดใหญ่ (จ.สงขลา)                                     074-273100
รพ.สตูล                                                              074-723500-5
รพ.ตรัง                                                               075-210500
รพ.ตะกั่วป่า(จ.พังงา)                                          076-584250 ต่อ 1120
รพ.สุราษฎร์ธานี                                                  077-915600 ต่อ 2270,2271
รพ.พังงา                                                             076 411 616 

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง                                                              039-300325 ​
รพ.ระยอง                                                           038-611104 ต่อ 2060-1

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา (กรุงเทพฯ)                        02-306-9899
มูลนธิทันตนวัตกรรม
 (กรุงเทพฯ)                         02 318 2355
ร.พ.สงฆ์ (กรุงเทพฯ)                                               เต็มแล้ว​

ADTEC (จ.ปทุมธานี)                                             02-564-6960
รพ.ตำรวจ (กรุงเทพฯ)                                           02 207 6000 ต่อ 6745​
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)​  (สมุทรสาคร)        034-419569 สายคุณแก้วตา