shadow

บริการทางด้านเทคนิค

ห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อ

เนื่องจากในประเทศไทยขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางกระดูกและเนื้อเยื่อดังนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกระดูกหรือวัสดุฝังในจึงจำเป็นต้องส่งออกไปเพื่อทดสอบยังต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมันและสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาบุคคลากรทางด้านนี้และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและวัสดุฝังในในระยะยาวอีกทั้งในปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูงเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับวัสดุฝังใน เช่น รากฟันเทียมรากเทียมสำหรับยึดติดอวัยวะเทียม หมุดยึดทาง  ทันตกรรมจัดฟัน และชีววัสดุและวัสดุทดแทนกระดูก ดังนั้น  การจัดตั้งห้องปฏิบัติการดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ในฐานะต้นทางของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การวิจัยเชิงคลินิก ก่อนที่จะนำไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรากฟันเทียมสำหรับคนไทย (ซึ่งเอกชนได้เข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำไปสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมแล้ว) เป็นต้น ดังนั้นย่อมทำให้เกิดกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและวัสดุฝังในครบวงจรในเชิงพาณิชย์ขึ้นในประเทศไทย และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ช่วยเร่งรัดให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านชีววัสดุ (Biomaterial) เป็นของตนเอง นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าการส่งออก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

  IMG_2313

การทดสอบในห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อจะทำการศึกษากระดูกและเนื้อเยื่อโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่นเครื่องตัดและขัดกระดูกและเนื้อเยื่อใช้สำหรับเตรียมชิ้นตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อแบบอ่อนใช้สำหรับเตรียมชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ

เครื่องตัดและขัดกระดูกและฟัน Exakt เป็นเครื่องที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง เนื้อเยื่อมนุษย์ทั้งที่บอบบางเช่น กล้ามเนื้อ ไขกระดูก และทั้งที่แข็งแรง เช่น กระดูก , ฟันที่มีส่วนผสมของ โลหะ หรือ โพลิเมอร์  ให้เป็นแผ่นที่มีความบาง  เรียบอย่าง สม่ำเสมอ โดยใช้เทคนิคการตัด และการขัด

IMG_2316

Band cutting 

Band systems  เป็นเครื่องตัดที่ใช้เทคโนโลยี Contact Point cutting
-มีความยาวในการตัดสูงสุด (maximum cutting length) ไม่ต่ำกว่า 100×80 มม.
-มีความเร็วในการตัดให้เป็นแผ่น (Cutting band speed) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 10-500 เมตรต่อนาที
-มีแรงตัด (Cutting force) ในช่วงไม่น้อยกว่า 0.25-1.0 นิวตั้น
-ส่วนประกอบของเครื่องทำจาก อลูมิเนี่ยมที่แข็ง หรือ เหล็กกันสนิม
-มี Diamond cutting band ไม่น้อยกว่า 2 ขนาดคือ 0.1 และ 0.2 มิลลิเมตร

IMG_2317

Micro Grinding System 

 Micro Grinding System เป็นเครื่องขัดในการเตรียม ตัวอย่างให้หน้าสัมผัสเรียบ สม่ำเสมอชนิด Contact Surface
-สามารถใช้กับตัวอย่างที่มีความหนาได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 5-10 มิลลิเมตร
-มี Grinding Platform เป็นชนิด Grinding disk โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
-สามารถใช้ Grinding Media ได้ทั้งชนิดที่เป็น กระดาษ และ ฟิล์มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง 270-300 มิลลิเมตร
-มี Digital Micrometer.

Micro CT Scan (Computerized Tomography Scan)

เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภายในของวัสดุต่างๆที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ไม่เกิดความเสียหายอาทิเช่น กระดูกสัตว์เล็ก ฟัน วัสดุทางการแพทย์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่มีความพรุน วัสดุที่มีความซับซ้อน

PTM_2161

Micro CT Scan (Skyscan1173 high energy)

DSC_4877

ห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อ

ชิ้นส่วนกระดูก

Untitled-1