shadow

โครงการพิเศษ

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

5de80

แต่เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงทำให้สูญเสียโอกาส ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการจัดทำชุดวิจัยโครงการฟันเทียมแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นใช้เองภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยในราคาที่ต่ำลง เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10,000 ราย โดยมีเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2554 ซึ่งจะได้รับบริการฝังรากฟันเทียมที่มีคุณภาพ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวข้างต้นรายละ 2 รากทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้และมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน ที่ี่มีบทบาทในการสนับสนุนคือศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ “รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา5 ธันวาคม พ.ศ. 2550”โดยประสานงานผ่าน ” โครงการฟันเทียมพระราชทาน” ของกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดหนังสือ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

Untitled2

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม อันประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม รวมไปถึงงานทันตกรรมรากฟันเทียมด้วย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตรากฟันเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาต่ำลงเพื่อใช้และจำหน่ายภายในประเทศ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ได้ร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

111111

?ในหลวง? พระราชทานให้มูลนิธิทันตนวัตกรรม เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียม

 

7-21-2011 4-11-51 PM

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน 999 ชุด

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลาประมาณ 17.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะทันตแพทย์ ผู้วิจัยและพัฒนารากฟันเทียม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะวิศวกรผู้ออกแบบและผลิตรากฟันเทียมจากบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียมจำนวน 999 ชุด เพื่อทรงใช้ หรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

 

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียม พระราชทาน?999 ชุด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรากฟันเทียมที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 999 ชุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2553 ไปให้บริการ แก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตั้งอยู่จำนวน?6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ?มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ?มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ?และโรงพยาบาลนอก/ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 35 หน่วย บริการ มีบุคลากรร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการ?203 คน

การดำเนินงานของโครงการเริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ โดยได้จัดการประชุมอาสาสมัครของโครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินการในการให้บริการผู้ป่วย ภายใต้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งจัดอบรมทางวิชาการ เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร??การใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน??รวมถึงชี้แจงเกณฑ์ผู้ป่วยที่เหมาะสม จากนั้นดำเนินการคัดกรองผู้ป่วย และให้บริการผู้ป่วยที่หน่วย บริการของตน?ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบริการรากฟันเทียมและฟันเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการต่างๆ เป็นระยะพร้อมกับทบทวนผลการปฏิบัติ โดยได้จัดงานประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน??999 ?ชุด เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สะท้อนปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการรากฟันเทียมระหว่างอาสาสมัครร่วมกันทำให้ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยมีประสิทธิผล

สำหรับการบริการผู้ป่วยทั้ง?35 หน่วยบริการนั้นมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 805 คน โดยต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ดีใจที่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร มีความมั่นใจ สามารถยิ้มได้ในสังคมอย่างมีความสุขการดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยของทั้ง 35 หน่วยบริการ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน??999 ชุด เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

เนื้อหาข่าว : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์?