shadow

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485

IMG_5870

การบริการให้คำปรึกษาระบบจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 สำหรับขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จาก TUV SUD ประเทศเยอรมันและดำเนินการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่บริษัทเอกชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บริษัทเอกชน ที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ให้ได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking หลายบริษัทด้วยกัน

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มีประสบการณ์ตรงในการทำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา การทดลองในสัตว์ การวิจัยในมนุษย์ การผลิต ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับหลังการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking สำหรับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Non-active medical เช่น disposable medical device, Implant medical device และ Active medical device รวมทั้งเครื่องมือแพทย์กลุ่มอื่นๆ

บริษัทที่เข้าร่วมปรึกษาโครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485

logoo ninamanu thumb_1452488460_12003996_987379311322534_7947506349524116425_n
dffd trayang 5287888

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง