shadow

งานวิจัยและพัฒนา

โครงการออกแบบและพัฒนาข้อสะโพกเทียม (HIP)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในการทดสอบทางชีวภาพ

2) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการทดสอบทางกายภาพ

3) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในกระดูกเทียมและทำในศพ

4) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในมนุษย์ (Clinical trial)

5) เพื่อให้ได้แฟ้มข้อมูลการออกแบบ (Design history file) สำหรับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

การออกแบบ ผลิต และทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน MiniImplant

ปัจจุบัน มีการนำสกรูขนาดเล็กที่ผลิตจากไทเทเนียมมาประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น เนื่องจากต้องการเคลื่อนฟันเฉพาะซี่ โดยไม่ให้กระทบกับการเคลื่อนของฟันซี่อื่น  ดังนั้น จึงใช้หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันเป็นหลักยึด เพื่อช่วยสำหรับการเคลื่อบฟัน งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Mini Implant) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบลักษณะของหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยออกแบบให้มีสัดส่วนตลอดจนลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำจากทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะ เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจึงนำภาพร่างของหมุดยึดดังกล่าวที่ได้ส่งต่อให้แก่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เพื่อทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้นทำการทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันต้นแบบที่ผลิตจากไทเทเนียมเกรด ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกล ทดสอบความสึกกร่อน ทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ และทดสอบการฆ่าเชื้อ เมื่อผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ จึงนำต้นแบบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันนี้ไปทดสอบเชิงคลินิกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย และเมื่อทำการประเมินผลการทดสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จะถูกนำไปพัฒนาสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

Mini Implant Mini Implant
Untitled-3

 

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตรากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่สูญเสียอวัยวะบริเวณใบหน้าไม่ว่าจะเนื่องด้วยเหตุสงครามหรืออุบัติเหตุหรือโรคมะเร็งที่บริเวณใบหน้าจะมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจากขาดความมั่นใจในตนเองในการพบปะสื่อสารกับบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลพิการ มีใบหน้าที่ไม่สมประกอบและไม่อาจจะพูดคุยกับผู้อื่นได้ จึงเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการประกอบอาชีพ โดยบุคคลเหล่านี้มักเลือกที่จะประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ หรืออาจจะไม่ประกอบอาชีพเลยเนื่องจากไม่มีความมั่นใจ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับรากฟันเทียมจนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งเกิดรากฟันเทียมที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะวิจัยและพัฒนารากเทียมที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่จะนำไปฝังบริเวณกระดูกใบหน้าเพื่อเป็นตัวยึดให้กับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า เป็นต้นว่า ตา หู และจมูก ปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการก้าวหน้าไปมาก โดยต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำมาทดสอบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพรวมถึงการทดสอบในสัตว์ทดลองก่อนที่จะนำมาทดสอบในเชิงคลินิกกับมนุษย์ต่อไป โครงการวิจัยดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้พิการอวัยวะบริเวณใบหน้าให้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ มีความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้ ทั้งนี้เป็นผลจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Untitled-1
2

cfi2
KAN_5160

การวิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก

ในปัจจุบันจำนวนของสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ด้วยภาวะกระดูกหักมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีความต้องการใช้วัสดุุฝังในเพื่อการรักษากระดูกหักจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งนี้วัสดุฝังในดังกล่าวมีราคาสูงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยังไม่สามารถผลิตได้ใประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาในด้านดังกล่าวจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการผลิตขึ้นมาใช้และจำหน่ายเพื่อทดแทนการนำเข้าของวัสดุุฝังในจากต่างประเทศผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามีราคาสูง มูลค่าการใช้ เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละกว่า 20 ล้านบาทนับเป็นการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศจำนวนมากการพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กขึ้นมาใช้เอง

Untitled-5

 นอกจากนี้หากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง สัตวแพทย์จะสามารถให้บริการได้มากขึ้น ส่งผลไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของสัตว์เลี้ยงให้ดีดังเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางสัตวแพทย์ภายในประเทศ องค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตและพัฒนา นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

Untitled-2