งานวิจัยและพัฒนา | ADTEC
August 22nd, 2018

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔     "รากฟันเทียม ๗ รอบ"      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปีภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว  จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔โดยให้ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม  จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรล่าง รายละ ๒ ชุด  ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมสามารถบดเคี้ยวอาหารได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ชื่อ “รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” วัตถุประสงค์   –   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม […]

August 22nd, 2018

รากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า (Craniofacial Implant Development Project :CFI)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

รากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า (Craniofacial Implant Development Project :CFI)  

August 22nd, 2018

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals)         ผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามีราคาสูง มูลค่าการใช้เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละกว่า 20 ล้านบาทนับเป็นการสูญเสียเงินตราออกประเทศจำนวนมาก การพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กขึ้นมาใช้เองนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา สัตวแพทย์จะสามารถให้บริการได้มากขึ้นส่งผล ไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของสัตว์เลี้ยงให้ดีดังเดิมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางสัตวแพทย์ภายในประเทศองค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตและพัฒนานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง            

August 22nd, 2018

แผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร (Mini Plates & Screws for human)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

แผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร (Mini Plates & Screws for human)        

August 22nd, 2018

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน) (ADTEC)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

           ตามที่ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรากฟันเทียม เพื่อใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 10,000 ราย และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้มีกาดำเนินการ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น           โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2561 เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย […]

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }