shadow

ข่าวใหม่

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม 
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.แพร่
รพ.ลำปาง
รพ.น่าน
รพ.พิจิตร
รพ.แม่วงก์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์
รพ.สิรินธร ขอนแก่น
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ. ยโสธร
รพ.มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง
รพ.ระยอง

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.หาดใหญ่
รพ.สตูล
รพ.ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พังงา
รพ.สงขลา

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม
รพ.ตำรวจ
รพ.สงฆ์
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
คลินิกทันตกรรมแอดเทค

ประชุมสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประชุมสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -16.30 น.
ณ  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่า  ที่ได้วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์สำหรับการรักษาแผลเรื้อรัง เพื่อนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน  

ซึ่งมีการบรรยายแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

1.นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา  โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

2.หลักการและการทำงานเทคโนโลยีพลาสมา โดย รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาทางการแพทย์ โดย นายแพทย์สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาคศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์ไทย โดย ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์(องค์การมหาชน)

5. แนะนำโครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์ กลุ่มแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง และชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการ โดย นางสาวรัตนา วรปัสสุ รักษาการ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนใจดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

4.หน่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

5.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

9.กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

10.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

11.โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

12.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

13.คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

14.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

TCELS จับมือ อย. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร CSDTเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับมาตรฐานสากล แข่งขันได้ในตลาดโลก

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร Common Submission Dossier Template (CSDT)” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT ก่อนยื่นคำขออนุญาตเพื่อการผลิต พร้อมปรับตัวรองรับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการทีเซลล์ ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัด TCELS ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

โดยที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้ “โครงการ ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT)” ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดเตรียมแฟ้ม CSDT หลังเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้ประกอบการจัดทำแฟ้มสำเร็จและยื่นคำขออนุญาตแล้วจำนวนหนึ่ง รวมถึงยังสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมประชุม และรับคำปรึกษาเชิงลึก เพื่อเตรียมการยื่นแฟ้ม และแลกเปลี่ยนความรู้เตรียมการตรวจแฟ้ม ให้สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อเตรียมนำมายื่นขออนุญาตใหม่ ส่งผลให้เกิดการตรวจแฟ้ม CSDT อย่างจริงจังสำหรับผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ของไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตลอด Value Chain เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์มีขั้นตอนคร่าวๆ ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา การทดสอบเบื้องต้น การศึกษาวิจัยเชิงคลินิก การขออนุญาตและการผลิต และกิจกรรมหลังจากเข้าสู่ตลาด ซึ่งในขั้นของการขออนุญาตและการผลิต นับเป็นขั้นที่สำคัญ ด้วยการจัดเตรียมแฟ้มเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น CSDT เป็นต้น ซึ่ง TCELS ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในส่วนการส่งเสริมการจัดทำแฟ้ม CSDT

ทั้งนี้ งานประชุมดังกล่าวนอกจากการบรรยายแนวทางจัดเตรียม ประเมิน และทบทวนเอกสาร CSDT ของ อย. รวมถึงรับฟังก้าวต่อไปของการสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร CSDT เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0 แล้ว ยังมี workshop ประชุมเชิงลึกแนวทางประเมิน ทบทวน และอนุมัติ เอกสาร CSDT ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กลุ่ม Active Medical Device, Non – Active Medical Device (Non Sterile and Sterile) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์หรือแฟ้ม CSDT นับเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงสามารถยกระดับขีดการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยในตลาดสากลได้