กิจกรรมและงานสัญจร | ADTEC
rewf
March 14th, 2018

หนังสือโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

รูปแบบปกหนังสือโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ   ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม อันประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม รวมไปถึงงานทันตกรรมรากฟันเทียมด้วย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตรากฟันเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาต่ำลงเพื่อใช้และจำหน่ายภายในประเทศ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ได้ร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดหนังสือ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ   หนังสือปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔    รูปแบบปกหนังสือปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ

DSC_2686
May 29th, 2017

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จ.สุราษฎ์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมในจังหวัดสุราษฎ์ธานี และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (22/05/60)   ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (23/05/60) ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมฯ และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลควนขนุน และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (24/05/60)

15
July 25th, 2016

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

ณ.โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2559)   ณ.โรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 12 กรกฎาคม 2559) ณ.โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 13 กรกฎาคม 2559)  

14
November 17th, 2015

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

ณ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)  ณ.ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมคัดกรองและติดตามคนไข้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ นำทีมโดย พันเอก ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย จากโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ นอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวจากช่องรายการทีวีต่างๆ มาสัมภาษณ์และพูดคุยกับทีมทันตแพทย์และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการด้วย  (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)    ณ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีมงานทันตแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ สรุปความก้าวหน้าและปัญหาของโครงการรากฟันเทียมและพูดคุยกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงความเป็นอยู่หลังจากเข้าร่วมโครงการ (ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 )      

25
July 28th, 2015

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ.จังหวัด ระนอง – พังงา – ภูเก็ต

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลระนอง นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลระนอง?และ?Present Case ?ของผู้ป่วยโรงพยาบาลระนอง และช่วงบ่ายเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บ้านเพื่อพูดคุย สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากฟันทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียมรวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ หลังได้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมฯ ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลตะกั่วป่า?และ?Present Case ?ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตะกั่วป่า และช่วงบ่ายพูดคุยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากฟันทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียมรวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ หลังได้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมฯ ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต?และ?Present Case ?ของผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และช่วงบ่ายพูดคุยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากฟันเทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียมรวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ หลังได้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมฯ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }