shadow

กิจกรรมและงานสัญจร

ข่าวและกิจกรรม

งานวิจัยและงานโครงการปัจจุบัน

 

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จ.สุราษฎ์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมในจังหวัดสุราษฎ์ธานี และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (22/05/60)

IMG_3802 IMG_3807 IMG_3812 IMG_3834
IMG_3839 IMG_3835 IMG_3842 IMG_3844
DSC_2594 IMG_3864 IMG_3862 IMG_3860
IMG_3854 DSC_2628 DSC_2606 - Copy DSC_2605

 

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (23/05/60)

DSC_2642 DSC_2656 DSC_2670 DSC_2665
DSC_2673 IMG_3868 IMG_3870 IMG_3886
IMG_3906 IMG_3901 IMG_3899 IMG_3897
DSC_2652 DSC_2647 DSC_2686 DSC_2690

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมฯ
และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลควนขนุน และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (24/05/60)

DSC_2726 DSC_2721 DSC_2716 DSC_2713
DSC_2739 DSC_2747 DSC_2748 DSC_2755
DSC_2761 IMG_3961 IMG_3985 IMG_3983
DSC_2776 DSC_2775 IMG_3990 DSC_2818

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ.โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2559)

1 2 3 4
5 6 7 9
10 11 13 12
17 21 20  

ณ.โรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559)

1 2 3 4
5 6 7 8
9 12 11 13
14 16 17 19

ณ.โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559)

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15  

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15

ณ.ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมคัดกรองและติดตามคนไข้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ นำทีมโดย พันเอก ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย จากโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ นอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวจากช่องรายการทีวีต่างๆ มาสัมภาษณ์และพูดคุยกับทีมทันตแพทย์และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการด้วย  (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

 1 2 3 4
5 6 7 8
9 14 13 12

ณ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีมงานทันตแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ สรุปความก้าวหน้าและปัญหาของโครงการรากฟันเทียมและพูดคุยกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงความเป็นอยู่หลังจากเข้าร่วมโครงการ (ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 )

14 13 12 12
15 9 10 11
5 6 7 8
1 2 3 4