shadow

โครงการออกแบบและพัฒนาข้อสะโพกเทียม (HIP)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในการทดสอบทางชีวภาพ

2) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการทดสอบทางกายภาพ

3) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในกระดูกเทียมและทำในศพ

4) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในมนุษย์ (Clinical trial)

5) เพื่อให้ได้แฟ้มข้อมูลการออกแบบ (Design history file) สำหรับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์