shadow

วิจัยและพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ (IOL)จากสถิติประชากรประเทศไทยในปี 2558 มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนและคาดอายุเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 60 ปีเป็น 75 ปี ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป และในปี 2564 ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ พบว่าผู้วัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอด  สำหรับโรคตายอดฮิตคือ โรคต้อกระจกซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของประเทศที่ทำให้ตาบอด ผู้สูงอายุโดยประมาณ 10 ล้านคนทั่วประเทศและมีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 หรือประมาณ 25 ล้านคน เป็นโรคต้อกระจก

วัตถุประสงค์

๑) ได้ต้นแบบเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มแบบพับได้ ที่มีสมรรถนะการใช้งานและปลอดภัย

๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

๓) ได้ราคาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มแบบพับได้ที่ถูกกว่าการนำเข้า

๔) ลดการนำเข้าเลนส์แก้วตาเทียมจากต่างประเทศ

๕) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยต้อกระจกมากขึ้น

๖) ยกระดับคุณภาพการวิจัยและการผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยให้ได้ตามมาตรฐานสากล