shadow

โครงการพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพลงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้น แบบสั้น (Short Cephalomedullary Nail)

          การเกิดอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดอาการกระดูกหักบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพียงกระดูกหักเฉพาะที่ หรือมีการบาดเจ็บบริเวณอื่นร่วมด้วย แต่การหักของกระดูกบางบริเวณของร่างกายนั้น จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก เช่น กระดูกหักที่เกิดบริเวณต้นขา (femoral shaft fracture) จะทําให้เสียเลือดมาก เป็นต้น สำหรับกระดูกต้นขาส่วนต้น บริเวณรอบข้อสะโพก มักพบว่ามีการหักเกิดขึ้นได้บ่อยจากการหกล้มในผู้สูงอายุ ลักษณะของกระดูกที่หักบริเวณรอบข้อสะโพกสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพกระดูกของผู้ป่วย ลักษณะท่าทางที่ล้มลง หรือแรงที่มากระทำ เป็นต้น ที่พบบ่อยได้แก่กระดูกหักบริเวณ neck และบริเวณ intertrochanter

          โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบและพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น (Short Cephalomedullary Nail) ที่เหมาะสมกับกายวิภาคกระดูกต้นขาส่วนต้นของคนไทยและผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485  อีกทั้งมีการทดสอบต่างๆ ทั้งการทดสอบทางกายภาพ และการทดสอบทางชีวภาพ เพื่อยืนยันสมรรถนะการใช้งานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว รวมทั้งการวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันว่าตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว และด้วยเหตุนี้โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แกนโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาส่วนต้นสู่เชิงพาณิชย์ โดยจัดทำโครงการเพื่อบริการคนไข้และฝึกอบรมแพทย์ผ่าตัดให้คุ้นเคยกับระบบผลิตภัณฑ์แกนโลหะฯ ของไทย

 

1-s2-0-s0020138311005250-gr1 K-Knie-z2

 

Posted in: Uncategorized