shadow

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม 
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.แพร่
รพ.ลำปาง
รพ.น่าน
รพ.พิจิตร
รพ.แม่วงก์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์
รพ.สิรินธร ขอนแก่น
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ. ยโสธร
รพ.มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง
รพ.ระยอง

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.หาดใหญ่
รพ.สตูล
รพ.ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พังงา
รพ.สงขลา

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม
รพ.ตำรวจ
รพ.สงฆ์
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
คลินิกทันตกรรมแอดเทค