โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน) (ADTEC) | ADTEC

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน) (ADTEC)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

           ตามที่ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรากฟันเทียม เพื่อใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 10,000 ราย และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้มีกาดำเนินการ
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2561 เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 5 มกราคม – 30 กันยายน 2561 ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC จำนวน 130 ราย

6 logof
Implant+Abut+Hous_07 iStock_000068801341_Small

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }