shadow

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals)

       ผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามีราคาสูง มูลค่าการใช้เฉพาะในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละกว่า 20 ล้านบาทนับเป็นการสูญเสียเงินตราออกประเทศจำนวนมาก การพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กขึ้นมาใช้เองนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา สัตวแพทย์จะสามารถให้บริการได้มากขึ้นส่งผล ไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของสัตว์เลี้ยงให้ดีดังเดิมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางสัตวแพทย์ภายในประเทศองค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตและพัฒนานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง