โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ | ADTEC

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

IMG_4523 84_01    

"รากฟันเทียม ๗ รอบ"

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปีภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว  จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔โดยให้ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม  จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรล่าง รายละ ๒ ชุด  ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมสามารถบดเคี้ยวอาหารได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ชื่อ “รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”

หน้ารวมคนไข้

วัตถุประสงค์ 
 –   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 –   เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามิน
ทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
–   เพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดย เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง
–   เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทันตกรรมรากฟันเทียม  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ไปสู่การให้บริการกับประชาชนได้เท่าเทียมกัน
–   เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานจากผลงานวิจัยของคนไทย
–   เพื่อลดการนำเข้าวัสดุทางทันตกรรมจากต่างประเทศ และยังเป็นการสงวนเงินตราไว้ในประเทศ

โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ดำเนินโครงการครบตามเป้าหมายคือ ๘,๔๐๐ และใช้รากฟันเทียมที่ผลิตกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน   ๑๖,๐๐๐ ชุด และยังมีรากฟันเทียม ที่ผลิตสำรองไว้จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด ไว้กรณีที่เกิดความเหตุการณ์ไม่พีงประสงค์ จำนวนหน่วยบริการและผู้เข้ารับบริการในแต่ละเขต

จำนวนหน่วยบริการ   ๒๐๖ หน่วยบริการ

จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๘,๔๔๙ ราย     

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }