shadow

ทีมงานแอดเทค

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

นางสาวสุดารัตน์ ดอนเส
ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อและพัสดุ

17     นางสาวนันทกา วรวสุวัส
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ 

uiuiiu     นางสาวอรลิน สีตื้อ
      ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
6767677นางวรรณา  รอดกลิ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
เจนนี่     นางสาวนางสาวเจน เถรพันธ์
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
1212222     นายธงชัย สีสะท้าน
      ตำแหน่ง นักกฎหมาย
นางสาจิดาภา มารมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
16     นางสาวศศิกานดา ช้างแก้ว
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
33333     นางสาวหทัยกานต์ ทองสวัสดิ์
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15    นางสาวกมลพรรณ พืชพันธ์ไพศาล
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อ้อ     นางมยุรี ยินดี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธิพาภรณ์ ไตรสุธา
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุพรรษา  แสงสำลี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ
นางสาวดาวรัตน์ สายพัฒนะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ 
14     นายนรุตม์ สุวรรณภูมิ
      ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ
นางสาวปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนา    
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นายพีรภัทร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นายพสิษฐ์ ตรีเพ็ชร
ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ
นางสาวขวัญใจ แก้วจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นายไกรวิชญ์ ธีระคุณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวสุภัสสร เลอศิริพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นายฐิติภัสร์ พงษ์กิตติวณิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
Untitled-1     นางสาวชัชชวาลา เทพศรี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์


ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

Untitled-1     นางคำปอน นาให้ผล
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
SLsK9r     นางเสริมสวย ม่วงบุญ
      ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายไพฑูรย์ มณีรุ่งรัตน์
ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
นางวริศรา คุ้มเผื่อน
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
b     นางสาว นัษฐนันท์ อนันต์สลุง
      ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายธีรพันธ์  ผ่อนกลาง
ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
นางทิพภาภรณ์ สิงห์โคตร
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
k     นางสาว รัตติกาล ไกลถิ่น
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป