shadow

ทีมงานแอดเทค

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

17     นางสาวนันทกา วรวสุวัส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ 
1212222นายธงชัย สีสะท้าน
ตำแหน่ง นักกฎหมาย
     
นางสาจิดาภา มารมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
16     นางสาวศศิกานดา ช้างแก้ว
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
นางสาวธิพาภรณ์ ไตรสุธา
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
15    นางสาวกมลพรรณ พืชพันธ์ไพศาล
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อ้อ     นางมยุรี ยินดี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสาวปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนา    
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวขวัญใจ แก้วจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
14     นายนรุตม์ สุวรรณภูมิ
      ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ
นายฐิติภัสร์ พงษ์กิตติวณิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
Untitled-1     นางสาวชัชชวาลา เทพศรี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
นายพีรภัทร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์


ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

Untitled-1     นางคำปอน นาให้ผล
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
SLsK9r     นางเสริมสวย ม่วงบุญ
      ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายไพฑูรย์ มณีรุ่งรัตน์
ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
นางวริศรา คุ้มเผื่อน
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
b     นางสาว นัษฐนันท์ อนันต์สลุง
      ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายธีรพันธ์  ผ่อนกลาง
ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
นางทิพภาภรณ์ สิงห์โคตร
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
k     นางสาว รัตติกาล ไกลถิ่น
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป