shadow

ประชุมสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประชุมสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -16.30 น.
ณ  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่า  ที่ได้วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์สำหรับการรักษาแผลเรื้อรัง เพื่อนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน  

ซึ่งมีการบรรยายแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

1.นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมา  โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

2.หลักการและการทำงานเทคโนโลยีพลาสมา โดย รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาทางการแพทย์ โดย นายแพทย์สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาคศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์ไทย โดย ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์(องค์การมหาชน)

5. แนะนำโครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์ กลุ่มแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง และชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการ โดย นางสาวรัตนา วรปัสสุ รักษาการ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนใจดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

4.หน่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

5.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

9.กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

10.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

11.โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

12.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

13.คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

14.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย