shadow

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศลช. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ศลช. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศลช. กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา