shadow

ประกาศรับสมัคร โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง​ 30​ พ.ย.​ 62​

โดยความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 7 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และผลิตนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก

สมัครได้ที่ www.tmtefund.org​​
สอบถาม​ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร​ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​
โทร: 02​ 610 5330-1

http://adtec.or.th/wp-content/uploads/POSTERโครงการTMTEFund2563.pdf