shadow

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในการต้านเชื้อไวรัส COVID-19

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

ติดต่อ
02-644-5499 ต่อ 128 , 155
02-564-6960 ต่อ 18
Email : medical.robotics@tcels.or.th