shadow

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา , โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ , มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563