shadow

มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 3,000 ชิ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณ เสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม/
คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ คุณสุทธิษา ปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เกียรติร่วมลงพื้นที่มอบหน้าอนามัยชนิด KN95 ในครั้งนี้ด้วย

เดินทางไปมอบที่ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคุณสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นตัวแทนรับมอบ

ศลช. ขอขอบคุณ ทาง วช. ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95