shadow

งานศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า(Orthognathic Surgery)

การให้บริการทางด้านศัลกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวางแผนการรักษา และผ่าตัด ได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางด้านการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและแม่นยำ

Posted in: Uncategorized