shadow

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปาก จังหวัดลำปาง วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 3 -4 ต.ค 2555 ที่ห้องจัดสัมมนาฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิด โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานรากฟันเทียมไทย คลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปาก และฟัน รวมถึง เพื่อคัดกรองผู้สูงอายุที่อยู่เกณฑ์เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติภายในงาน มีบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุศรีหมวดเกล้า และ กิจกรรมจับรางวัลแก่ผู้ตอบคำถามจากนิทรรศการ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 4 ? 5 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 ? 15.00 น.ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนิน ? โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554? ขึ้น เพื่อบริการประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงรับสั่งว่า ? เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง? และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ รากฟันเทียมไทยว่า ? ข้าวอร่อย?

ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ทพ.ญ.อัญชลี เนาวรัตน์โสภณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ถ่ายรูปร่วมกับ ทพ.ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง
ถ่ายรูปร่วมกันอาคารทันตกรรม
ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 กับรายการวิทยุชุมชน จ.ลำปาง
สัมภาษณ์รายการวิทยุ
ทันตแพทย์และทีมงานถ่ายรูปร่วมกัน
ทันตแพทย์และทีมงานถ่ายรูปร่วม

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนด้านหน้าหอประชุมฝ้ายคำก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
จุดรับลงทะเบียน
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุศรีหมวดเกล้า
กิจกรรมภายในงาน
พิธีกรสาวสวยในงาน
พิธีกรสาวสวยในงาน

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานในงานพิธี
ต้อนรับ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย พิธีเปิด
พิธีเปิดงาน โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555
พิธีเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในห้องประชุมฝ้ายคำ
บรรยากาศในห้องประชุมฝ้ายค
คุณ รัตนา วรปัสสุ ให้ความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียม
คุณ รัตนา วรปัสสุ
ทพ. ศิริชัย ตันตระกูลจริญ กำลังตรวจเหงือกและฟันผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานโครงการรากันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ทพ. ศิริชัย ตันตระกู

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ?ชมงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกันวันสุดท้ายของงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน