shadow

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จังหวัดตรัง

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จังหวัดตรัง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมหกรรมการเรียนรู้ทันตสุขภาพ จังหวัดตรัง (ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก มหกรรมรณรงค์รักษาฟัน ทำดีเพื่อพ่อ จังหวัดตรัง) ในวันพุธ-พฤหัสบดี ที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธนารมย์ ๑-๒ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จังหวัดตรัง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จังหวัดตรัง
บรรยากาศการลงทะเบียนภายในงาน กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูช่องปากครั้งที่ 3 จ.ตรัง
บรรยากาศการลงทะเบียนภายในงาน
การแสดงมโนราห์ จาก โรงเรียนเทศบาล ๖ วัดตันตยาภิรม
การแสดงมโนราห์ จาก โรงเรียนเทศบาล ๖ วัดตันตยาภิรม
นาย สาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
นาย สาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
นายแพทย์ วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์ วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานอย่างเป็นทางการ
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง
การแสดงจาก อสม. อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
การแสดงจาก อสม. อำเภอเมือง จังหวัดตรั
เด็กๆให้ความสนใจกับบอร์ดนิทรรศการ "ในหลวงกับงานทันตกรรม"
บอร์ดนิทรรศการ ในหลวงกับงานทันตกรรม

 

 

 

 

บอร์ดนิทรรศการ ในหลวงกับงานทันตกรรม
บอร์ดนิทรรศการ ในหลวงกับงานทันตกรรม
การแสดงตะลุงคน จาก โรงเรียนวัดไทรงาม
การแสดงตะลุงคน จาก โรงเรียนวัดไทรงาม
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุชุมชนต้นสมอ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุชุมชนต้นสมอ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

การนำเสนอผลงานเด่น "ลูกรักฟันดี"
การนำเสนอผลงานเด่น “ลูกรักฟันดี”
การนำเสนอผลงานเด่น "ลูกรักฟันดี"
การนำเสนอผลงานเด่น “ลูกรักฟันดี”
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เป็นผู้มอบรางวัลให้ักับเด็กๆ แสดงโชว์ "ลูกรักฟันดี"
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เป็นผู้มอบรางวัลให้ักับเด็กๆบนเวท
คุณ รัตนา วรปัสสุ เป็นผู้จับสลากรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ส่งคำตอบในกิจกรรมภายในงาน
คุณ รัตนา วรปัสสุ เป็นผู้จับสลากรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ส่งคำตอบในกิจกรรมภายในง

 

คุณ รัตนา วรปัสสุ มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี
คุณ รัตนา วรปัสสุ มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เป็นประธานเปิดงานได้เดินเยี่ยมชม นิทรรศการรอบๆงาน
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เป็นประธานเปิดงานได้เดินเยี่ยมชม นิทรรศการรอบๆงา
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยียมชมบอร์ด ของแอดเทค โดยมี ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ อธิบายถึงการฝังรากเทียมและการวิจัยและัพัฒแผ่นดามกระดูก
นาย กฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยียมชมบอร์ด ของแอดเทค

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกัน