shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ภายใต้การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๑ ข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแผนงาน นวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย

IMG_30881

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนา จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา ศาสตร์ (TCELS) แถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๑ ข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี