shadow

การออกแบบ ผลิต และทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน MiniImplant

ปัจจุบัน มีการนำสกรูขนาดเล็กที่ผลิตจากไทเทเนียมมาประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น เนื่องจากต้องการเคลื่อนฟันเฉพาะซี่ โดยไม่ให้กระทบกับการเคลื่อนของฟันซี่อื่น  ดังนั้น จึงใช้หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันเป็นหลักยึด เพื่อช่วยสำหรับการเคลื่อบฟัน งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Mini Implant) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบลักษณะของหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยออกแบบให้มีสัดส่วนตลอดจนลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำจากทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะ เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจึงนำภาพร่างของหมุดยึดดังกล่าวที่ได้ส่งต่อให้แก่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เพื่อทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้นทำการทดสอบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันต้นแบบที่ผลิตจากไทเทเนียมเกรด ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกล ทดสอบความสึกกร่อน ทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ และทดสอบการฆ่าเชื้อ เมื่อผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ จึงนำต้นแบบหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟันนี้ไปทดสอบเชิงคลินิกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย และเมื่อทำการประเมินผลการทดสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จะถูกนำไปพัฒนาสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

Mini Implant Mini Implant
Untitled-3