shadow

การอบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างทันตบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่๔? ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ (1-2 พ.ย. 2555)

อบรมหลักสูตร “การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างทันตบุคลากรภาคเหนือ (เชียงใหม่) ” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  ๗  รอบ รุ่นที่  ๔ (ณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี)

 

อบรมหลักสูตร “การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างทันตบุคลากรภาคเหนือ (เชียงใหม่) ” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  ๗  รอบ รุ่นที่  ๔ (ณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี)

 อบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างทันตบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ? ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  ๗  รอบ รุ่นที่  ๔
อบรมหลักสูตร “การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง"
นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการ ร.พ สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวเปิดการอบรม
ืทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ชี้แจงการดำเนินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ พูดถึงระบบรากฟันเทียมไทย "ข้าวอร่อย" และชุดเครื่องมือ
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ

 

ทพญ.สายทิพย์ ลีวรกานต์ ให้ความรู้กับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง การคัดเลือกผู้ป่วยและการประเมินผู้ป่วยตามเกณฑ์
ให้ความรู้กับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง การคัดเลือกผู้ป่วยและการประเมินผู้ป่วยตามเกณฑ
อบรมหัวข้อ "การประเมินและปรับปรุงฟันเทียมทั้งปากก่อนผ่าตัดรากฟันเทียม" โดย ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี
การประเมินและปรับปรุงฟันเทียมทั้งปากก่อนผ่าตัดรากฟันเทียมโดย ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการผ่าตัดรากฟันเทียมและการจัดการภาวะแทรกซ้อน โดย ผศ.ทพ.วรัญญู คงกันกง
เทคนิคการผ่าตัดรากฟันเทียมและการจัดการภาวะแทรกซ้อน โดย ผศ.ทพ.วรัญญู คงกันก
Biomechanics fo implant retained overdnture ขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดย ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์
ขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดย ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์
บรรยากาศในห้องอบรม
บรรยากาศในห้องอบรม การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ทพ.ปฐวี คงขุนเทียน แนะนำสาธิตการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลองให้กับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม
รศ.ทพ.ปฐวี คงขุนเทียน แนะนำสาธิตการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลองให้กับทันตแพทย์

 

ทพ.วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล แนะนำการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลองให้กับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม
ทพ.วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล แนะนำการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลอง

 

ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ แนะนำการฝึกใส่ Ball attachment และ pick up o-ring & housing ในแบบจำลอง กับทันตแพทย์ที่อบรม
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ แนะนำการฝึกใส่ Ball attachment และ pick up o-ring

 

 

 

ทพ.ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ แนะนำการฝึกปฏิบัติฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลอง
ทพ.ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ แนะนำการฝึกปฏิบัติฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรจำลอง
ถ่ายทอดการสาธิตผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้ป่วย
ถ่ายทอดการสาธิตผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดไปยังห้องอบรม
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการถ่ายภาพร่วมกับคณะทันตแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการถ่ายภาพร่วมกับคณะทันตแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์