shadow

โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ 9 สิงหาคม 2556 ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมอบรมสัมนา

โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ (ภาคกลาง)

9 สิงหาคม 2556 ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

IMG_4676

บรรยากาศห้องประชุม 

IMG_4689ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล กล่าวรายงาน 

IMG_4682

กล่าวต้อนรับโดย นายสมหมาย วิเชียร์ฉันท์ ปลัดจังหวัดนครนายก

IMG_4691
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

IMG_4684

บรรยากาศห้องอบรมสัมนา