shadow

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดตั้ง สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย (องค์การมหาชน) วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.

ณ ห้องประชุมแคนนา  โรงแรมรามาการ์เด้น  ถนนวิภาวดี-รังสิต  กรุงเทพฯ 

       

ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ประชาพิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย (องค์การมหาชน)  โดยแบ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชน 

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและปิดการประชุม