shadow

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ / ๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ ม.ค.๕๘ ณ.จังหวัด เชียงราย พะเยา เชียงใหม่.

ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ และ?Present Case ?ของ โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ ?และเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯและการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากเทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียม รวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ (วันที่ 26/01/58)?

1pa 2pa 3pa ?
4pa 6pa 7pa ?
8pa
?9pa pa10

ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา?และ?Present Case ?ของ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา?และเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯและการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากเทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียม รวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ (วันที่ 27/01/58)

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ในกลุ่มของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่?และ?Present Case ?ของ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่? และเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯและการดูแลทำความสะอาดฟันเทียมและรากเทียม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรากฟันเทียม รวมถึงหน่วยบริการที่ให้บริการในพื้นที่ (วันที่ 28/01/58)

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16