shadow

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ทีมงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพูดคุยและซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการรากฟันเทียมกับทีมงานทันตแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ อีกด้วย (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15

ณ.ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมคัดกรองและติดตามคนไข้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ นำทีมโดย พันเอก ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย จากโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ นอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวจากช่องรายการทีวีต่างๆ มาสัมภาษณ์และพูดคุยกับทีมทันตแพทย์และผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการด้วย  (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

 1 2 3 4
5 6 7 8
9 14 13 12

ณ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีมงานทันตแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ สรุปความก้าวหน้าและปัญหาของโครงการรากฟันเทียมและพูดคุยกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงความเป็นอยู่หลังจากเข้าร่วมโครงการ (ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 )

14 13 12 12
15 9 10 11
5 6 7 8
1 2 3 4