shadow

รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทันตกรรมคลินิก 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยลงใสระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บในแฟ้มแยกตามประเภทการรักษา

– จัดทำบันทึกการนัดหมายผู้ป่วยลงในสมุดนัดหมายผู้ป่วย และโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วย เพื่อยืนยันการนัดหมายเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ล่วงหน้า     อย่างน้อย 1 วัน

– จัดเตรียมสมุดบันทึกรายได้ของทันตแพทย์ทุกท่าน

– จัดเก็บค่าบริการทางทันตกรรมและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนาทุกฉบับ เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้การับทราบรายได้รายวัน

– สรุปยอดรายได้ และนำเงินสดเข้าบัญชี พร้อมลงบันทึกในสมุดรายได้ประจำวันของ adtec ทุกวัน

– จัดทำเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญ บันทึกข้อความ

– จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– จัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการจัดประชุม และเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง 

– จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีทุกสาขา 

– สัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป

– มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย

– รักงานบริการ รักความสะอาด ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

– รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรติดต่อ 02-564-6960-1 , 02-564-7000 (adtec) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม รวมทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายในโครงการที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติให้ดำเนินงาน

– ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพและมารตฐาน ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

– ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นๆ

– แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า แต่อาจบรรจุผู้ที่มีวุฒิไม่ตรงได้ตามความเหมาะสม

– สามารถร่วมปฏิบัติงานวิจัยและวิเคราะห์ขั้นต้นในโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

– มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้ดี

– มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีมาก

– มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

โทรติดต่อ 02-564-6960-1 , 02-564-7000 (adtec) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

– มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย

– รักงานบริการ รักความสะอาด ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

– รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-494-3625 ท.พ. วิจิตร ธรานนท์