shadow

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จ.สุราษฎ์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมในจังหวัดสุราษฎ์ธานี และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (22/05/60)

IMG_3802 IMG_3807 IMG_3812 IMG_3834
IMG_3839 IMG_3835 IMG_3842 IMG_3844
DSC_2594 IMG_3864 IMG_3862 IMG_3860
IMG_3854 DSC_2628 DSC_2606 - Copy DSC_2605

 

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (23/05/60)

DSC_2642 DSC_2656 DSC_2670 DSC_2665
DSC_2673 IMG_3868 IMG_3870 IMG_3886
IMG_3906 IMG_3901 IMG_3899 IMG_3897
DSC_2652 DSC_2647 DSC_2686 DSC_2690

ทีมติดตามความก้าวหน้าในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในโครงการของทันตแพทย์และกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ในเรื่องโครงการรากฟันเทียมฯ
และเยี่ยมชมกลุ่มงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลควนขนุน และช่วงบ่ายออกพื้นที่เพื่อพบคนไข้โนโครงการรากฟันเทียมฯ พูดคุยสัมภาษณ์ในความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตหลังได้รับรากฟันเทียมฯ (24/05/60)

DSC_2726 DSC_2721 DSC_2716 DSC_2713
DSC_2739 DSC_2747 DSC_2748 DSC_2755
DSC_2761 IMG_3961 IMG_3985 IMG_3983
DSC_2776 DSC_2775 IMG_3990 DSC_2818