shadow

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

5de80

แต่เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงทำให้สูญเสียโอกาส ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการจัดทำชุดวิจัยโครงการฟันเทียมแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นใช้เองภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยในราคาที่ต่ำลง เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10,000 ราย โดยมีเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2554 ซึ่งจะได้รับบริการฝังรากฟันเทียมที่มีคุณภาพ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวข้างต้นรายละ 2 รากทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้และมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน ที่ี่มีบทบาทในการสนับสนุนคือศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ “รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา5 ธันวาคม พ.ศ. 2550”โดยประสานงานผ่าน ” โครงการฟันเทียมพระราชทาน” ของกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดหนังสือ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550