ทีมงานแอดเทค | ADTEC

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

ทีมงานแอดเทค

ฝ่ายบริหารงานสำนักงาน

นางสาวสุดารัตน์ ดอนเส  ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อและพัสดุ
ดกหดกหดนางสาวนันทกา วรวสุวัส  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ
นางวิจิตรา เพ็งพารา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
โบ๊ท   นางสาวศศิกานดา ช้างแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
6767677  นางวรรณา  รอดกลิ่น  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
นายเจนกิจ บุญดี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
uiuiiuนางสาวอรลิน สีตื้อ  ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
เจนนี่  นางสาวเจน เถรพันธ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
1212222  นายธงชัย สีสะท้าน  ตำแหน่ง นักกฎหมาย
  33333นางสาวหทัยกานต์ ทองสวัสดิ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อ้อ  นางมยุรี ยินดี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางปิยะนุช นาสิงห์ขันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นายภูวนิตย์ คำทับทิม ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ
นางสาวปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 นางสาวขวัญใจ แก้วจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 นางสาวสุภัสสร เลอศิริพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
รัน นางสาวรังสิยา บุปผา  ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบ และทดสอบ
11 นางสาววัชรวีร์ ธีรส่งสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
Untitled-1 นางสาวชัชชวาลา เทพศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

Untitled-1  นางคำปอน นาให้ผล ตำแหน่ง 
นายไพฑูรย์ มณีรุ่งรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
นางวริศรา คุ้มเผื่อน ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
นางทิพภาภรณ์ สิงห์โคตร ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
SLsK9r นางเสริมสวย ม่วงบุญ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
b นางสาว นัษฐนันท์ อนันต์สลุง ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
k นางสาว รัตติกาล ไกลถิ่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เคนนี่  นาย ณรัณนันท์ นุ่นนะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1, 02-564-7000
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }