shadow

ทีมงานแอดเทค

ฝ่ายบริหารงานสำนักงาน

นางสาวสุดารัตน์ ดอนเส  ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อและพัสดุ
6767677  นางวรรณา  รอดกลิ่น  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
4  นางสาวจิดาภา  มารมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ
17นางสาวนันทกา วรวสุวัส  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ
นางวิจิตรา เพ็งพารา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
เจนนี่  นางสาวนางสาวเจน เถรพันธ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
16   นางสาวศศิกานดา ช้างแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
นายเจนกิจ บุญดี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
uiuiiuนางสาวอรลิน สีตื้อ  ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
1212222  นายธงชัย สีสะท้าน  ตำแหน่ง นักกฎหมาย
  33333นางสาวหทัยกานต์ ทองสวัสดิ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อ้อ  นางมยุรี ยินดี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15 นางสาวกมลพรรณ พืชพันธ์ไพศาล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 นางปิยะนุช  นาสิงห์ขันธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ
5 นางสาวสุพรรษา  แสงสำลี   ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ
14 นายนรุตม์ สุวรรณภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ
 นางสาวปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 นางสาวขวัญใจ แก้วจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 นางสาวสุภัสสร เลอศิริพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2 นายฐิติภัสร์ พงษ์กิตติวณิช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
Untitled-1 นางสาวชัชชวาลา เทพศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
3 นายพีรภัทร พลเยี่ยม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
Untitled-1 นายไกรวิชญ์ ธีระคุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
7855 นายพสิษฐ์ ตรีเพ็ชร ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

Untitled-1  นางคำปอน นาให้ผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  นายไพฑูรย์ มณีรุ่งรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
6  นายธีรพันธ์   ผ่อนกลาง  ตำแหน่ง วิศวกรห้องปฏิบัติการ
  นางวริศรา คุ้มเผื่อน ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
  นางทิพภาภรณ์ สิงห์โคตร ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
SLsK9r นางเสริมสวย ม่วงบุญ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
b นางสาว นัษฐนันท์ อนันต์สลุง ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
k นางสาว รัตติกาล ไกลถิ่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เคนนี่  นาย ณรัณนันท์ นุ่นนะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป