อัตราค่าบริการ | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

อัตราค่าบริการ

การบริการทันตกรรม ค่ารักษา
ทันตกรรมทั่วไป  
   1. อุดฟันด้วย Amalgam ด้านละ 500 บาท
   2. อุดฟันด้วย วัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ 600 บาท
   3. ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน 700-1,000 บาท
   4. ถอนฟันซี่ละ 600-1,500 บาท
   5. ผ่าฟันคุดละ 1,500-5,500 บาท
ทันตกรรมรากเทียม  
   1. รากเทียมต่างประเทศ* 30,000-60,000 บาท
   2. รากเทียมไทย 35,000 บาท
ทันตกรรมประดิษฐ์  
   1. ครอบฟัน เริ่มต้นซี่ละ  8,000 บาท
   2. ฟันปลอมแบบติดแน่น เริ่มต้นซี่ละ 8,000 บาท
   3. ฟันปลอมแบบถอดได้โครงพลาสติก เริ่มต้นซี่ละ 2,000 บาท
   4. ฟันปลอมแบบถอดได้โครงโลหะ เริ่มต้นซี่ละ 5,000 บาท
ทันตกรรมปริทันต์  
   1. เกลารากฟันครั้งละ ซี่ละ 1,500 บาท
ทันตกรรมเพื่อความงาม  
   1. ฟอกสีฟันที่บ้าน 5,000 บาท
   2. ฟอกสีฟันที่คลินิก 6,000 บาท
อัตราค่าบริการจัดฟัน  
   1.  CT -Scan 3,500 บาท
   2.  ตรวจและวางแผนการรักษา (รวมพิมพ์ปาก+ถ่ายรูป)  1,500 บาท
   3. ติดเครื่องมือครั้งที่ 1  6,000 บาท
   4. ติดเครื่องมือครั้งที่ 1  6,000 บาท
   5. ติดเครื่องมือครั้งที่ 1  6,000 บาท 
   6. เคลือบฟันครั้งละ/เดือน 1,000 บาท
การชำระค่าจัดฟัน   
   1. CT Scan สำหรับคนไข้จัดฟัน 3,500 บาท
   2. ตรวจและวางแผนการรักษา (รวมพิมพ์ปากและถ่ายรูป) 1,500 บาท
   3. ติดเครื่องมือ ครั้งที่ 1 6,000 บาท
   4. ติดเครื่องมือ ครั้งที่ 2 6,000 บาท
   5. ติดเครื่องมือ ครั้งที่ 3 6,000 บาท
   6. เคลื่อนฟัน ครั้งละ (เดือนละครั้ง) 1,000 บาท
    
อื่นๆ  
   1. X-Ray 3 มิติ (ครั้งละ) 3,500 บาท
   2. X-Ray ฟิล์มละ (Periapacal) 150 บาท
   2. X-Ray ฟิล์มละ (Occlusal) 200 บาท

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }