shadow

ติดต่อเรา

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง 
สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 
โทรศัพท์ : +662 644 5499 ext. 2
แฟกซ์ : +662 644 9538 (fax)
อีเมลล์ : info@adtec.or.th , hotline@tcels.or.th