รับสมัครงาน | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

รับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

– สรรหา (Sourcing) แหล่งขายสินค้า/ บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อ/จ้าง  เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง    ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ

– จัดซื้อ/จ้างโดยวิธีการตกลงราคา ได้ถูกต้องภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ

– จัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ใบสั่งซื้อ ใบรับของสัญญาจัดซื้อ / จ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับ /ระเบียบพัสดุ

– จัดทำสัญญาพัสดุตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน

– ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับวัสดุ /บริการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/สัญญา

– ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จ้างต่อผู้รับบริการ

คุณสมบัติ

– อายุ 21 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริอญญาตรีทางศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มีประสบการร์ตรงตาม    ลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

– มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบพัสดุ มติ ครม. ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

รับสมัครนักวิเคราะห์โครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการต่างๆ ทั้งในด้านความเป็นไปได้ความเหมาะสมและผลกระทบของโครงการ ความเหมาะสมของงบ   ประมาณโครงการรวมถึงครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการต่างๆ ให้การสนับสนุน ดูแลการติดตามการประเมินผลโครงการรวมทั้งจัดเตรียมการประชุม      สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุน

– รวบรวมจัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชย์ต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

– จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานศูนย์ฯ

– ประสานงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุ 21 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า แต่อาจบรรจุผู้ที่มีวุฒิไม่ตรงได้ตามความเหมาะสม

–  มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการในขั้นต้น

–  มีความรู้ ความสามรถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 

–  มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

–  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

–  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม รวมทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายในโครงการที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติ

– ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

– ประสานงานให้ความร่วมมือ สนุบสนุน และให้บริการแก่หน่วยงานอื่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุระหว่าง 21 ปีขึ้นไป

– ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าและหากจบสาขาชีวการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบววิธีวิจัย และถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้ และมีความกระตือรือร้น 

– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหย่วยงานในการรับการตรวจรับรอง วางแผนการตรวจ และติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจ

– บริหารควบคุมการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบคุณภาพของหน่วยงาน

– ทบทวนและติดตามความทันสมัยของระบบคุณภาพและระบบเอกสารมารตฐานต่างๆ

– หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุระหว่าง 21 ปีขึ้นไป

– ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าและหากจบสาขาชีวการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบววิธีวิจัย และถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้ และมีความกระตือรือร้น 

– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

– หากมีประสบการณ์ด้าน ISO 13485 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ/ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนของการออกแบบ

– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและทดสอบ

– ติดต่อประสานงานกับโรงงานและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

– มีความรู้ด้านพื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรมวิคราะห์ความแข็งแรง

– มีความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

– มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม solid work จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานแอดเทค

เบอร์โทรติดต่อ : 02 564 6960 – 1 ต่อ 12 (คุณนันทกา) ฝ่ายบุคคล

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }