ทันตแพทย์ | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

ทันตแพทย์

 

 

ddd

 

 

  ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์  
 Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 Certificate in Aesthetic Maxillofacial Surgery
 Certificate in Pediatric Cranio/Maxillofacial Surgery
 Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 Thai Dental Association
 Thai Association of Oral and Maxillofacial Surgery

 

 

หมอวินัย

 

 

  ผศ.ทพ. วินัย กิตติดำเกิง  รองผู้อำนวยการ
 

 

 

9

 

 

  ทพ. ณัฐพล เชิดชูจิต ท.6483 
 – ทันตแพทยศาสตร์ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

6

 

 

  ผศ.ทพญ.ดร. กนกนาฎ จินตกานนท์ ท.2758
 – ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ , ปริญญาโท (Orthodontics),  
 – ปริญญาเอก (ทันตแพทย์ศาสตร์) University of Adelaide

 

 

 

 

 

  ทพ. 

 

 

555

 

 

 
ทพญ. นริสรา จามรมาน ท.6393
 – ทันตแพทยศาสตร์ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

4

 

 

  ทพ. กุลธวัช วงศ์บุญเกื้อกูล ท.6489 
 – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 – ป.บัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

5

 

 

  ทพญ. พรสิริน ชัยชโลทรกุล ท.6542
 – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 – ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ.2547 Kagoshima University, Japan

 

 

13

 

 

 
ทพ. ปิยะ ปิยะชน ท.4502
 – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 – ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

IMG_3136fff

 

 

 

ทพ.วีรวัฒน์ กุศเลิศจริยา

– DDS.,Certificate of Completion Esthetic Master course (ITI) 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

11

 

 

 

ทพญ.พิจิตรา วัชราภิชาต  

– รากเทียม (Master of Science in Implant Dentistry)


 

 

sdf

 

 

 

ทพญ.ณัฏทินี อำพลพรรณ

– รากเทียม (Master of Science in Implant Dentistry)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }