ความเป็นมา | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

ความเป็นมา

 

Untitled-2

       ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Advanced Dental Technology Center : ADTEC) จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 โดยได้รับอนุมัติเงินทุนประเดิมจำนวนทั้งสิ้น 37 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินโครงการ  5 ปี  (2548–2552)สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  พ.ศ.2545 โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์ลงทุนซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้นโยบายในการดำเนินงาน

    ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 มติที่ประชุมตาม วท 5401.6660/63/2552 คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พิจารณาให้ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมมาเป็น “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน” (Focus Center) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยมีระยะการดำเนินงาน 3 ปีได้ทำการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นด้านวัสดุฝั่งในทางทันตกรรม เช่น รากฟันเทียมรากเทียมสำหรับยึดเกาะอวัยวะเทียมของใบหน้าชีววัสดุและวัสดุ ทดแทนกระดูกเพื่อบูรณะฟื้นฟูช่องปากตลอดจนขากรรไกรและใบหน้าและการให้บริการคลินิกทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทั่วไปภายใต้การบริหารงานที่ยึดหลักตามพันธกิจเป็นสำคัญ
 
     ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (adtec) ได้โอนย้ายภารกิจมาสังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554
ererer
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
 2. เพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ
 3. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประเทศ
 5. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาส
 6. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคคลากรด้านการบริหาร วิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในการประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตและภาคบริการ

พันธกิจ (Mission)

 1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล
 2. หน่วยงานพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่ให้บริการด้านการทดสอบตาม ISO 17025
 3. สร้างพันธมิตรการผลิตเครื่องมือแพทย์
 4. สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }