shadow

ข่าวสารแอดเทค

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรากฟันเทียม และเข้าร่วมการประชุม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทางศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูงได้จัดกิจกรรมเชิญคณะทันตแพทย์ในโครงการ รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรากฟันเทียม โดยได้พาคณะทันตแพทย์เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรากฟันเทียม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุป การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์แบบวัสดุฝังใน ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO13485 และ พรบ.เครื่องมือแพทย์ 2551 โดย ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน รองผูอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

????

????

????

????

พิธีงานแถลงข่าว รายงานโครงการรากฟันเทียม

พิธีงานแถลงข่าว รายงานโครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

????

????

????

สธ. จับมือ วท. ฝังรากฟันเทียมฟรี 8,400 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

IMG_0145-300x225

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ และศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการ หน่วยทันตกรรม พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวร่วมเปิดโครงการรากฟันเทียม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More