shadow

กิจกรรมและงานสัญจร

การอบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๒?

การอบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๒??วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.?ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๒
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์
ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบริการ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ กล่าวชี้แจงการดำเนินโครงการฯ
ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา
ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๒
ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

"ทพญ. สายทิพย์ ลีวรกานต์ บรรยายการประเมินผู้ป่วยตามเกณฑ์"
ทพญ. สายทิพย์ ลีวรกานต์
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน บรรยายทำความรู้จักรากฟันเทียมไทย ?ข้าวอร่อย? และชุดเครื่องมือ
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผศ.ทพ.วรัญญู คงกันกง มีอะไรใหม่ในขั้นตอนทางคลินิก บรรยายการผ่าตัดรากฟันเทียม และการจัดการภาวะแทรกซ้อน ขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ การติดตามบำรุงรักษา
ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง และ

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ บรรยายหัวข้อเครื่องมือฝังรากเทียมในแบบจำลองฝังรากเทียม
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์
เครื่องมือฝังรากเทียมในแบบจำลองฝังรากเทียม
เครื่องมือที่ใช้ฝังรากเทียมในการ
แบบจำลองฝังรากเทียม
แบบจำลองฝังรากเทียมที่ใช้ฝึก

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศผู้เข้าฝึกอบรม
บรรยากาศผู้เข้าฝึกอบรม
ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง อธิบายถึงขั้นตอนการใช้เครื่องมือกับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิ
บรรยากาศทันตแพทย์ฝึกทดลองใช้เครื่องมือ
ทันตแพทย์ฝึกทดลองใช้เครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

ทันตแพทย์ฝึกทดลองใช้ชุดเครื่องมือฝังรากเทียม
ทันตแพทย์ฝึกทดลองใช้เครื่องมื
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน กำลังสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือฝังรากเทียมและฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ อธิบายและสาธิตการฝังรากเทียมโดยใช้ชุดเครื่องมือฝังรากเทียมกับทันตแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์

การอบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๑?

การอบรมหลักสูตร ?การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๑??วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.?ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

"นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ รุ่นที่ ๑ "
แพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบริการ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ กล่าวชี้แจงการดำเนินโครงการฯ
ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ชี้แจง
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน บรรยายทำความรู้จักรากฟันเทียมไทย ?ข้าวอร่อย? และชุดเครื่องมือ
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องมือที่ใช้ในโครงการฯ
ชุดเครื่องมือที่ใช้ในโครงการฯ
"ทพญ. สายทิพย์ ลีวรกานต์ บรรยายการประเมินผู้ป่วยตามเกณฑ์"
ทพญ. สายทิพย์ ลีวรกานต์
การประเมินและปรับปรุงฟันเทียมทั้งปากก่อนผ่าตัดรากฟันเทียม โดย ทพ.ประพนธ์ นิพัทธสัจก์
ทพ.ประพนธ์ นิพัทธสัจก

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผศ.ทพ.วรัญญู คงกันกง มีอะไรใหม่ในขั้นตอนทางคลินิก บรรยายการผ่าตัดรากฟันเทียม และการจัดการภาวะแทรกซ้อน ขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ การติดตามบำรุงรักษา
ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง
ผศ.ทพ. วินัย กิตติดำเกิง อธิบายชุดเครื่องมือที่ใช้ในโครงการฯ รากเทียมเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ทพ. วินัย กิตติดำเกิง
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน อธิบายการใช้ชุดเครื่องมือฝังรากเทียมและฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง
ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน

 

 

 

 

 

 

 

ทันตแพทย์ทดลองใช้ชุดเครื่องมือฝังรากเทียม
ทันตแพทย์ทดลองใช้ชุดเครื่องมือ
ภาพบรรยากาศการทดสอบเครื่องมือฝังรากเทียมและการทดสอบฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง
ภาพบรรยากาศการทดสอบเครื่อง
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ ทดลองฝังรากเทียมโดยใช้เครื่องมือฝังรากเทียมในแบบจำลองฝังรากเทียม
ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์